top of page

今月の植物たち

8月の植物その2 (20/8/22

9月その1へ(20年9月4日)

MF2008_10_Akikaramatsu.JPG

アキカラマツ

 

秋唐松

キンポウゲ科 カラマツソウ属

 

MF2008_11_Inutoubana.JPG

イヌトウバナ

犬塔花

シソ科 クルマバナ属

MF2008_12_Otogirisou.JPG

オトギリソウ

弟切草

オトギリソウ科 オトギリソウ属

MF2008_13_Kitsunenomago.JPG

キツネノマゴ

狐の孫

 

キツネノマゴ科 キツネノマゴ属

MF2008_14_Kinmizuhiki.JPG

キンミズヒキ

金水引

バラ科 キンミズヒキ属

MF2008_15_Tsuriganeninjin.JPG

ツリガネニンジン

 

 

釣鐘人参

 

キキョウ科 ツリガネニンジン属

 

MF2008_16_Hiyodoribana.JPG

ヒヨドリバナ

鵯花

キク科 ヒヨドリバナ属

 

MF2008_17_Mehajiki.JPG

メハジキ

目弾き

 

シソ科 メハジキ属

MF2008_18_Yuugagiku.JPG

ユウガギク

 

柚香菊

キク科 シオン属

[8月その1へ(20年8月2日)

bottom of page