top of page

今月の植物たち

9月の植物その1(22/9/3

MF2209_01_Akikaramatsu.JPG

アキカラマツ

秋唐松

キンポウゲ科カラマツソウ属

MF2209_02_Udo.JPG

ウド

独活

ウコギ科タラノキ属

MF2209_03_Kitsunenomago.JPG

キツネノマゴ

狐の孫

キツネノマゴ科キツネノマゴ属

MF2209_04_Kokeotogiri.JPG

コケオトギリ

苔弟切

オトギリソウ科オトギリソウ属

MF2209_05_Sagamiran.JPG

サガミラン

相模蘭

ラン科シュンラン属

MF2209_06_Hime-kinmizuhiki.JPG

ヒメキンミズヒキ

姫金水引

バラ科キンミズヒキ属

MF2209_07_Mehajiki.JPG

メハジキ

目弾き

シソ科メハジキ属

MF2209_08_Yabutabako.JPG

ヤブタバコ

藪煙草

キク科ガンクビソウ属

MF2209_09_Yuugagiku.JPG

ユウガギク

柚香菊

キク科シオン属

​前回 | 次回

bottom of page